Filippenzen 4 – Wat je aandacht geeft, groeit.

Schildwolde, 13 september 2020. Preek over Filippenzen 4:8-9. Wat je aandacht geeft, groeit. Over de mindset van een christen. klik hier: