Matteus 2:14-15 Jezus vlucht naar Egypte

Schildwolde, 29 december 2013. Matteus 2:13-18. De vlucht van Jezus naar Egypte. mat2b.13w

Matteus 2:1-12 – kerstfeest met de magiërs

Schildwolde, 25 december 2013. Matteus 2:1-12. Kerstfeest met de magiers. mat2a.13w