Matteüs 3: Kom tot inkeer want Hij komt eraan! 2e Advent.

Schildwolde, 4 december 2016. Matteüs 3:1-12. 2e Advent: Maak het mee … met Johannes. Kom tot inkeer want Hij komt eraan! mat3-16w