1 Johannes 2: Jullie zalving is blijvend! – Pinksteren

Schildwolde, 4 juni 2017. 1 Johannes 2:27: Jullie zalving is blijvend! Pinksteren. Klik hier: 1joh2b.17w

1 Samuël 16

Capelle, 21 oktober 2012. 1 Samuël 16:1-13. De roeping en zalving van David. 1sam16.12